Lectures

This section contains lectures by the staff of the Institute of Linguistic Research of the Russian Academy of Sciences, intended not only for specialists in the field of philology, but also for a wide audience of Internet users interested in the Russian language.

Dymarsky Mikhail Yakovlevich

Gekkina Yelena Nikolayevna

Golovko Evgeniy Vassilyevich

Kalinovskaya Valentina Nikolayevna

Kazansky Nikolay Nikolayevich

Korolkova (Vladimirskaya) Mariya Denisovna

Myznikov Sergey Alekseyevich

Perekhvalskaya Yelena Vsevolodovna

Priyemysheva Marina Nikolayevna

Sobolev Andrey Nikolayevich

Starovoytova Olga Albertovna

Sukhachyov Nikolai Leonidovich

Tseytlin Stella Naumovna

Vakhtin Nikolai Borisovich

Voyeykova Maria Dmitriyevna